پست های ارسال شده در مرداد سال 1389

کنعان

  باختن، سخت است خاصه وقتی پای «دل» هم در میان باشد. ..   داشتی لیوان چای‌ات را توی گـلدان، شیبه٭ می‌کردی پرده را بستم: شاخه‌های خشک نیلوفر در ... ادامه مطلب
/ 24 نظر / 96 بازدید