پست های ارسال شده در اردیبهشت سال 1382

آی!

مثل بهت يک يتيمگم شدم درين غروب بی پدرآی!خانهء کبوتر و انار و بادگير!در کدام کوچه‌ای؟
/ 23 نظر / 26 بازدید