آسمان، آدمی

آسمان، خورشید

آدمی، شمشیر.

آسمان، زیباترین چشم جهان را...

آدمی، سلّول سه در چار.

آسمان، باران

آدمی، باروت.

آسمان، یک باغ روز افزون

آدمی، یک بمبِ بی افشار.


بیست و سوم بهمن نود و شش

/ 0 نظر / 66 بازدید