سایه‌ها

                   برای: مجتبی عبدالله نژاد شکّرنویسانِ جهان را نام تو، تأکیدِ حلاوت بود باران، خودش می‌خواست از روی لب‌های بلیغت مشق بنویسد. با سروهای کاشمر، وصف ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 701 بازدید
مهر 98
1 پست
بهمن 96
2 پست
مهر 96
1 پست
مرداد 94
2 پست
تیر 94
4 پست
خرداد 94
2 پست
اسفند 93
4 پست
بهمن 93
2 پست
دی 93
2 پست
آذر 93
1 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
3 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
3 پست
بهمن 92
4 پست
دی 92
1 پست
آذر 92
4 پست
آبان 92
4 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
4 پست
تیر 92
7 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
8 پست
بهمن 91
4 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
3 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
5 پست
مرداد 91
8 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
6 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
9 پست
آذر 90
5 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
5 پست
شهریور 90
6 پست
مرداد 90
8 پست
تیر 90
9 پست
خرداد 90
10 پست
اسفند 89
4 پست
بهمن 89
5 پست
دی 89
5 پست
آذر 89
5 پست
آبان 89
8 پست
مهر 89
4 پست
شهریور 89
6 پست
مرداد 89
6 پست
تیر 89
4 پست
خرداد 89
5 پست
اسفند 88
4 پست
بهمن 88
3 پست
دی 88
3 پست
آذر 88
6 پست
آبان 88
6 پست
مهر 88
5 پست
شهریور 88
6 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
2 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
3 پست
آذر 87
5 پست
آبان 87
3 پست
مهر 87
2 پست
شهریور 87
3 پست
مرداد 87
3 پست
تیر 87
4 پست
خرداد 87
3 پست
اسفند 86
1 پست
بهمن 86
3 پست
دی 86
6 پست
آذر 86
4 پست
آبان 86
2 پست
مهر 86
3 پست
شهریور 86
3 پست
مرداد 86
2 پست
تیر 86
5 پست
خرداد 86
5 پست
اسفند 85
4 پست
بهمن 85
4 پست
دی 85
2 پست
آذر 85
2 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
5 پست
شهریور 85
2 پست
مرداد 85
4 پست
تیر 85
6 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
4 پست
بهمن 84
3 پست
دی 84
3 پست
آذر 84
3 پست
آبان 84
3 پست
مهر 84
3 پست
شهریور 84
9 پست
مرداد 84
5 پست
تیر 84
3 پست
خرداد 84
3 پست
اسفند 83
3 پست
بهمن 83
3 پست
دی 83
5 پست
آذر 83
4 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
3 پست
شهریور 83
6 پست
مرداد 83
5 پست
تیر 83
5 پست
خرداد 83
3 پست
اسفند 82
7 پست
بهمن 82
2 پست
دی 82
6 پست
آذر 82
6 پست
آبان 82
4 پست
مهر 82
9 پست
شهریور 82
5 پست
مرداد 82
9 پست
تیر 82
9 پست
خرداد 82
8 پست
اسفند 81
12 پست
بهمن 81
10 پست
دی 81
12 پست
یک فنجان دلتنگی
گاهی باید نشست کنار پنجره، یک فنجان دلتنگی نوشید ...